Znanstveni istraživački projekt D O C I N E C

Engleski naziv projekta: Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian

Hrvatski naziv projekta: Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika

Akronim projekta: DOCINEC

Voditelj projekta: prof. dr. Amir Kapetanović

Istraživački tim: dr. Vuk-Tadija Barbarić, dr. Branimir Brgles, dr. Željka Brlobaš, prof. dr. Dunja Brozović Rončević, dr. Dubravka Ivšić, dr. Tijmen Pronk, Tatjana Vukadinović

Trajanje projekta: 01.07.2014. – 30.06.2018.

Mjesto (institucija) provođenja projekta: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost – http://www.hrzz.hr/

Kratak opis projekta: Najstarije slavenske potvrde na hrvatskom području potječu iz razdoblja raspadanja općeslavenskoga (9. – 11. stoljeće) i razdoblja iz kojega potječu najstariji hrvatski tekstovi (12. – 13. st.). Taj slavenski i hrvatski vernakular koegzistirao je u srednjem vijeku s hrvatskocrkvenoslavenskim jezikom, čiji najstariji pisani tekstovi potječu iz 11. stoljeća. Najstarije potvrde hrvatskoga jezika raspršene su po različitim pisanim vrelima (od pojedinih riječi u latinskim i crkvenoslavenskim vrelima te objašnjenja i bilježaka na marginama srednjovjekovnih kodeksa do glagoljičnih epigrafskih spomenika). Taj jezik nije do sada cjelovito analiziran.

U sklopu projekta bit će najprije prikupljene najstarije leksičke potvrde hrvatskoga jezika u jednu bazu podataka, a prikupljeni primarni podatci opisivat će se metapodatcima koji će pomoći u interpretaciji. Takav korpus ili baza još ne postoji. U toj će se bazi odražavati razvoj jezika između 9. i 13. st., neke od najranijih jezičnih izoglosa između hrvatskoga i drugih slavenskih jezika kao i najstarije hrvatske dijalektne izoglose te interakcija sa zapadnoeuropskim, osobito romanskim i germanskim – i istočnoeuropskim kulturnim i jezičnim entitetima. Najstariji onomastički podatci slavenskoga podrijetla imaju važnu ulogu u ovom istraživanju.

Istraživanje će biti provođeno uz pomoć tradicionalnih metoda i alata povijesne lingvistike, metoda analize teksta i interpretacije te komparativne metode. Istraživački tim sastoji se od četvero iskusnih i petero mlađih istraživača iz nekoliko akademskih institucija (Zagreb, Zadar, Leiden).

Cilj projekta je (1) stvoriti zbirku najstarijih potvrda hrvatskoga jezika; (2) unaprijediti naše razumijevanje najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika i pojavu najstarijih izoglosa u hrvatskom; (3) staviti početke hrvatskoga jezika u širi slavenski i neslavenski (okoloslavenski) kontekst.